Schneider Electric           IT Project 2004

През 1999г. Шнайдер Електрик България ЕООД закупи част от ЕАЗ в гр. Перущица и започна производството на прекъсвачи. Във фирмата работят над 200 работници. От началото на 2004г. са внедрени и пуснати в експлоатация модулите Работа с Клиенти, Планиране и Управление на запасите, Производство, Управление на доставките, Управление на себестойност, Финанси (разчети с клиенти и разчети с доставчици) и Управление на качеството.

Проектът за внедряване на Infor Syteline ERP във Шнайдер Електрик бе отличен като ИТ Проект на годината в категория Успешно Изпълнениев конкурса на вестник ComputerWorld през 2004 г.

Целите на проекта
Внедряването на Syteline се извърши с цел реинжинеринг и оптимизиране на процесите в производството и логистиката, като се минимизират дейностите без добавена стойност, редуци-ране на т.нар. водещо време, подобряване на планирането на материалните ресурси, оптимизиране и минимизиране на складовите наличности, управление на под-доставчиците, електронен обмен на данните с клиенти и доставчици, предоставяне на точна и своевременна управленска информация, максимална лекота и бързина на работа на потребителите с информационната система за постигане на по-добра производителност, използване на баркод технология за събиране и отчитане на данни

Приемане на поръчки
От централата във Франция и различни подразделения на Schneider Electric по света пристигат през EDI интерфейс директно в Syteline клиентски поръчки, които се приоритизират и се предлагат за производство. Te се визуализират на екрана в зони, оцветени с различен цвят в зависимост от приоритетите за изпълнение. Потребителският интерфейс е максимално опростен, за да е възможно бързо ориентиране и респективно своевременно действие.
Преди внедряването на Syteline процесът от получаване на поръчка до пускането й в производство е отнемал значително време. Сега всички параметри, необходими за приемане на поръчката, се проследяват автоматично. Листът с опечатаната поръчка практически представлява физическото начало на производството, като се предава на съответната производ-ствена линия. Syteline автома-тично извежда информация за структурата (детайли и възли) на изделието, което трябва да бъде произведено, за разходната норма и технологията, както и времето за производство. Това дава възможност за проследяване на натоварването по съответните работни центрове.

За съответната приоритетна група клиентски поръчки се изготвя производствена поръчка. Тя се отпечатва на хартиен носител с баркод (съдържащ номера на поръчката за производство). Номерът на поръчката "носи" пълна информация за технологичните операции, използваните материали и т.н.

Производството
Използват се два основни метода на производство. Крайните изделия се произвеждат по т.нар. поръчкова система за производство, а при повечето възли се прилага Kanban система. За готовите изделия се създават производствени поръчки, които се отпечатват на хартиен носител с баркод. При тяхното отчитане вложените материали и изпълне-ните операциите се натрупват автоматично (backflushing) по поръчката.
Syteline натрупва и предоставя информация, необходима за оперативното управление на производството: необходимо и реално време за производство на изделията, натоварване на производствения капацитет и др.

"Приключихме с имплементацията на Syteline в управлението на нашите производствени процеси. Макар и да е рано да говоря в цифри, очевиден факт е значително намаляване на времето, необходимо за операциите без добавена стойност - приемане на поръчки, екпедиране на готовата продукция, осчетоводяването и т.н. Продължаваме да работим в посока оптимизиране на производството, т.нар. Lean Мanifacturing."

Алберто Ечанове,
директор на завода на Schneider Electric в Перущица

  обратно
 

"Очевиден факт е значително намаляване на времето, необходимо за операциите без добавена стойност - приемане на поръчки, екпедиране на готовата продукция, осчетоводяването и т.н."

Алберто Ечанове
Директорна завода на Schneider Electric в Перущица


 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Quality Control Service

 

Информация за проекта

Case Study Schneider


IT Проект на годината


Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени