Infor Infor EAM (Enterprise Asset Management)

Фронтстеп България представя система за компютъризирано управление на поддръжката (CMMS - computerized maintenance management system) на световно ниво.
Позната преди като MP2, системата за управление на активи и запаси Infor EAM, помага за увеличение с над 40% на производствения капацитет.

Infor EAM (Enterprise Asset Management) позволява на производители, дистрибутори и организации в сферата на услугите да пестят време и пари като оптимизират ресурсите, необходими за поддръжка, подобряват продуктивността на оборудването и персонала и засилват способността им да отговарят на рекламации, свързани с гаранции. Infor EAM включва инструменти за генериране на отчети, които позволяват по-лесно взимане на решения и подпомага подобряването на управлението и доходността на активите.

Състоящ се от три основни компонента - управление на активите, управление на материалните запаси и управление на доставките, Infor EAM има специфична функционалност, която да помогне на производството, екипите по поддръжката да разрешат критични за работата им предизвикателства:

 • Подобряване на ефективността на поддръжката - изглаждане на процеса, за да се удължи полезния живот на активите и така да се подобри производителността им. Създавате електронни поръчки за ремонт, извършвате анализ на състоянието, за да уточните оптималния график за планова поддръжка.
 • Намаляване на разходите за резервни части - избягвате закупуването на излишни резервни части и нямате забавяне при извършване на ремонтите. Разполагате със средства за наблюдение и контрол на нивата на запасите от резерни части.
 • Подобряване на гаранционното обслужване - проследяване на ремонтите, допустими в гаранционните условия. Идентификация на гаранционните ремонти и автоматично създаване на искане за изплащане на гаранционно обезщетение, веднага след завършването на ремонта.
 • Увеличаване на времето, през което оборудването работи - избягвате скъпострушащи престои в производството или сервизни операции. Използвайте Infor EAM, за да прогнозирате точките за аварии и причините, които ги предизвикват. Идентифицирате и моделирате най-добрите алтернативи.
 • Подобряване на надежността и управлението на риска - предвиждате надежността на активите и смекчавате рисковете от регулаторни изисквания. Използвате инструменти за по-задълбочено профилиране на активите. Наблюдавате, моделирате и предвиждате състоянието на активите и ги сравнявате с ключови показатели за ефективност (KPIs).
 • Подобряване на работата на активите и намаляване на принудителните престои
 • Удължаване живота на активите и намаляване на нови инвестиции
 • Изготвяне на график за профилактика, за да се избегнат проблеми
 • Внедряване на процеси за съхраняване на активите, като управление на гаранции, управление на труд и ускорено закупуване
 • Модули


  Активи — идентифицирате, проследявате и анализирате вашите материални активи. Улеснено е измерването на използването на активите, автоматично се пренася изхабяването към подкомпоненти или възли на активите. Като събирате данни за вашите активи като местоположение, историческа цена, гаранции, застрахователни искове, протоколи от калибриране, разрешителни и документи може да увеличите производителността и да удължите полезния живот на активите.

  Управление на поддръжката — проследете всички аспекти, свързани с работа по дълготрайните активи от инсталиране на ново оборудване до заявки за ремонт или поддръжка. Възможността за проследяване и управление на исканията за ремонт, трудът, планирането и графиците позволяват да използвате максимално ресурсите и да подобрите производителността. Напр. може да използвате Infor EAM Business Edition, за да подобрите заявките за поддръжка на завода. Може лесно да преглеждате тези заявки, за да намерите определена информация като резервни части, време за поддръжка и необходим персонал, за да се изпълни заявката. След като прегледате информацията може да одобрите заявката онлайн

  Превантивна поддръжка — създавайте задачи за превантивна поддръжка, на база фиксирана дата, гъвкав времеви период или измерено използване на актива. Можете също да обедините маршрутите с една работна поръчка, която да обслужва много активи със сходни характеристики. Infor EAM може автоматично да регулира графиците, за да компенсира по-ранни или закъснели работи по поддръжката

  Управление на материалните запаси — разполагате с инструменти за наблюдение и контрол на наблюдавайте и контролирайте складовите запаси, за да минимизирате запасите като същевременно напълно поддържате потребностите от резервни части и материали. Инструментите, Средства катокоито включват класификация по клас и предназначение поддържат получаването, изписването, връщането и частичната инвентаризация. Този модул предлага възможност за избор от автоматични методи за попълване на запасите: Минимален и максимален запас (Min-Max) или Точка на поръчка-Количество на поръчка (Reorder Point- Order Quantity) .

  Управление на доставки — помага на компаниите да закупят правилните резервни части, да следят времето за доставка, до оценяват представянето на доставчикаосигурете поръчка на правилните части и проследете времето за доставка и получаването на материалите.

  Mobile — дава възможност да се зареждат работни поръчки от базата данни на Infor EAM чрез docking станция или dial-up и безжични връзка. Автоматизира практически всички аспекти на поддръжката и събирането на данни и позволява потребителите да създават работни поръчки на място, използва drill-down менюта за извличане на детайлна информация за оборудването и отчитане на реалното време за работа в момента на извършването.

   


  "Поддръжката, коята получихме от консултантите на Фронтстеп България по време на внедряването беше от изключително значение за успешното приключване на проекта "

  Георги Лазаров
  IT Мениджър
  Watts Industries

   

  Информация за продукти

  Infor EAM


  SyteLine ERP Brochure


  SyteLine Manufacturing

   

  Информация за проекти

  Внедряване на Infor EAM в София Мед АД


  Case Study Festo


  Case Study Smartcom


  Фронтстеп България, бул. Мария Луиза 91 Б, София 1202
  Телефон: +359 2 9311908, Факс: +359 2 9316851
  Всички права запазени