Възможности за европейско финансиране на информационни системи за управление на бизнеса до 15 август 2016 година и безплатна оценка за допустимост.

До 15 август 2016 година имате възможност да кандидатствате с проектни предложения по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Имате възможност за финасиране на:

 • Закупуване на лицензи за ERP/EAM/BI и др. системи за управление на бизнеса
 • Услуги по внедряване на ERP/EAM/BI и др. системи за управление на бизнеса
 • Закупуване на допълнителни модули към съществуващи ERP/EAM/BI и др. системи за управление на бизнеса
 • Разработване на допълнителни модули или функционалност
 • Поддръжка на системите
 • Upgrade към нови версии
 • и др.

 • Детайли по процедурата


  Минимален и максимален размер на помощта: от 50 000 лева до 391 166 лв.


  Кой може да кандидатства:

  Микро, малки или средни предприятия, в следните сектори:

  Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

  С20 „Производство на химични продукти“

  C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

  C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

  С27 „Производство на електрически съоръжения“


  Интензивни на знание услуги:

  J58 „Издателска дейност“

  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

  J60 „Радио- и телевизионна дейност“

  J61 „Далекосъобщения“

  J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

  J63 „Информационни услуги“

  М72 „Научноизследователска и развойна дейност“


  Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

  С10 „Производство на хранителни продукти“

  С11 „Производство на напитки“

  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

  С14 „Производство на облекло“

  С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

  С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

  С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

  С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

  С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

  С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

  С24 „Производство на основни метали“

  С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

  С31 „Производство на мебели“

  С32 „Производство, некласифицирано другаде“

  С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.


  Предлагаме безплатна оценка за допустимост. За целта е необходима следната информация:

  1. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2013, 2014 и 2015 г.;

  2. Счетоводен баланс за 2013, 2014 и 2015 г.;

  3. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд35 за 2013, 2014 и 2015 г.;

  4. Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2015 г.


  За повече информация и насрочване на потенциални срещи за дискутиране на възможностите:

  Фронтстеп България

  бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника

  Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 478 2645

  e-mail: sales@frontstep.bg
  Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
  Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
  Всички права запазени